Kancelaria Wojciech Zgud

§

Zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorami Państwa danych jest: 

Wojciech Zgud prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Zgud, Plac Rowińskiego 2 , 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6912420108
(Administrator).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także realizacji obowiązków nałożonych prawem na Administratora.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

zawarcia i wykonania umów świadczenia obsługi prawnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
We wskazanych celach dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom działającym na zlecenie Administratora,
podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, pocztową i księgową Administratora,
bankom,
organom administracji publicznej.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zapisem § 5 pkt 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, przez okres 1 roku od wykonania zlecenia, za wyjątkiem dokumentów mogących stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata, które będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, poznania ich pochodzenia, celów przetwarzania danych oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
sprostowania danych,
usunięcia danych, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął czas, uprawniający Administrator do ich przechowywania,
żądania ograniczenia przetwarzania danych,
uzyskania kopii danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo żądania przesłania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia),
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to także prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.
W przypadku uznania, że postępowanie Administratora narusza przepisy ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: adwokat@kancelariazgud.pl